บุคลากร

                                             บุคลากรแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายชุมพล   ม่วงจีน 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
นายระลึก   ภู่สาวสดิ์
ฝ่ายวิชาการ

นายกฤษฎา  ชูกลิ่น
ฝ่ายวิชาการ
นายวาที  สุรินทะ
ฝ่ายปกครอง
นายอานนท์  จันเนตร
ฝ่ายกิจกรรม 
นายวิษณุ  เกิดยอด
ฝ่ายพัสดุ
                                                                    
                                                   


                                                                                                                                                                                 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น