เกี่ยวกับ

ประวัติแผนกวิชา (พอสังเขป)

  วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน  ๒๔๘๒ รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรียนต่ออีก ๓  ปี ในปีแรกที่เปิดรับนักเรียนได้  ๓๔  คน
          ต่อมาปีการศึกษา  ๒๔๙๖ ได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกช่างไม้  ปลูกสร้าง ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อจากชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น ๓ ปี และต่อมาเปิดสอนแผนกวิชาช่างตัดผมขึ้นอีกแผน
      ในปีการศึกษา ๒๕๐๓ เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้กำแพงเพชรเป็นโรงเรียนการช่างกำแพงเพชร  เปลี่ยนจากสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษา เป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (สายอาชีพ)
        ในปีการศึกษา  ๒๕๑๐ กรมอาชีวะได้ยุบโรงเรียนการช่างสตรีกำแพงเพชร  ให้โอนกิจการและทรัพย์สินทั้งหมดมารวมกับโรงเรียนการช่างกำแพงเพชร  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคกำแพงเพชร
    ๑ เมษายน ๒๕๒๓ ยกฐานะจากโรงเรียนเทคนิคกำแพงเพชรเป็นวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  และเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ได้ยกฐานะเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  จนถึงปัจจุบัน
        วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๕๐  ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์  ๖๒๐๐๐  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๕๓  ไร่  ๑ งาน ๕๗.๔ ตารางวา
          ใน พ.ศ.  ๒๕๔๙  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน จนถึงปัจจุบัน


ข้อมูลเกี่ยวกับครู/บุคลากร


ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
วุฒิ
สาขา
วุฒิ
สาขา
ครูชุมพล   ม่วงจีน
ครู
คอ.บ.
วิศวกรรมอุตสาหการ
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
ครูกฤษฎา   ชูกลิ่น
ครู
คอ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล


ครูระลึก   ภู่สวาสดิ์
ครู
..
พลศึกษา


ครูวาที   สุรินทะ
ครู
อส.บ.
วิศวกรรมอุตสาหการ


ครูวิษณุ    เกิดยอด
ครูพิเศษ
คอ.บ.
วิศวกรรมอุตสาหการ


ครูอานนท์  จันเนตร
ครูพิเศษ
คอ.บ.
วิศวกรรมอุตสาหการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น